l a i a s o l e

created with indexhibit

Lines, 2012, video (3min).
back to main menu

Una exploració poètica sobre l'espontaneïtat, la geometria i l'atzar, enfront a la regulació de l'espai públic.
A poetic exploration of spontaneity, geometries, and chance, within a regulated and public space.