l a i a s o l e

created with indexhibit

Fading out, 2022-en curs

Sèrie d'accions d'especulació espacial en curs, en què utilitzo tàcticament els elements verds que observo a l'espai construït i a la intempèrie, per a explorar arquitectura, cos i representació.

Ongoing series of actions on spatial speculation, in which I tactically use the green elements found in the built environment to explore architecture, body and representation.

No és tant que el truc funcioni sinó en què et fa pensar, és el títol de les dues primeres accions, presentades al cicle L'Hora del Pati al M|A|C PRESÓ de Mataró el 2023.